هر چی [تو] بگی‏

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

2019-01-18 13:58:59

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

ابتدا باید مردم را درک کنید:

اگر می خواهید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید ابتدا باید آن ها را به خوبی شناخته و درک کنید. درک گذشته، طرز فکر و نیازهای آن ها می تواند به شما کمک زیادی بکند.

نیازهای اصلی او را بشناسید:

همه ی افراد نیازهای متفاوتی دارند که بعضی از این نیازها برای شان در اولویت قرار دارد. شما می توانید از طریق اقدامات آن ها و صحبت هایشان این نیازهای اصلی و اهدافشان را بشناسید.

تصویر درستی از خود نشان دهید: بعد از درک افراد و شناخت نیازهایشان باید خودتان را به گونه ای نشان دهید که می توانید این نیازها را برطرف کنید.

❣️ @TebyanHamsangozini❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#مرد #خوبی

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: