هر چی [تو] بگی‏

💠 جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودڪی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه ڪلید از شما می خواهم.

2018-12-12 16:51:32

💠 جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودڪی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه ڪلید از شما می خواهم.

👈قفل اول اینست ڪه دوست دارم یڪ ازدواج سالم داشته باشم.

👈قفل دوم اینڪه دوست دارم ڪارم برڪت داشته باشد.

👈قفل سوم اینڪه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

🌹 شیخ نخودڪی ره فرمود:

🔹①برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.

🔹②برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

🔹③برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان

جوان عرض ڪرد: سه قفل با یڪ ڪلید؟؟!

شیخ نخودڪی فرمود : نماز اول وقت شاه ڪلید است ...

❣ @TebyanHamsangozini❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: