هر چی [تو] بگی‏

همسرداریروابط موفق، روابطی است که افراد در آن حساب و کتاب نمی کنند..

2018-05-14 12:39:01

همسرداری

روابط موفق، روابطی است که افراد در آن حساب و کتاب نمی کنند..

بلند مدت به هم نگاه می کنند..

به عنوان ثروت به هم نگاه می کنند..

وظیفه خود می دانند از هم حمایت کنند.

❣️ @TebyanHamsangozini ❣️

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#همسرم

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: