هر چی [تو] بگی‏

♦️وقتی مردها عصبانی می شوند

2018-01-14 08:32:06

♦️وقتی مردها عصبانی می شوند

انقباض عضلاتشان بالا می رود

فقط دوست دارند از موضوع فرار کنند

آنها به حل مسئله فکر نمی کنند

بدبین ،بد دهن وَ نامهربان می شوند.

✅سکوت کنید تا آرام شوند ، آنوقت راحت تر متقاعد می شوند.

♦️وقتی زنها عصبانی می شوند

قدرت جسمیشان از بین می رود

اما به همان اندازه قدرت زبانیشان بالا می رود!

تمام بدیهایی که درطول عمرش به او کرده اید را در ۵ دقیقه جلوی چشمانتان می آورند

زنها ماجرای عصبانیتشان را گاهی تا یک ماه با خود حمل میکنند.

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#دوست #مرد #زن

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: