هر چی [تو] بگی‏

ارسالی کاربر وقتی از صبح و خورشید میگویم

2017-11-24 09:40:11

ارسالی کاربر

وقتی از صبح و خورشید میگویم

بر لبم لبخندی مینشیند

وقتی از ارامش میگویم و شب

بر لبم لبخندی مینشیند

وقتی از باران و لطافت میگویم

بر لبم لبخندی مینشیند

وقتی از شادی و بازی کودکان میگویم

بر لبم لبخندی مینشیند

وقتی از هدیه و زیبایی میگویم

بر لبم لبخندی مینشیند

وقتی از محبت و مهربانی میگویم

بر لبم لبخندی مینشیند

این روزها زیاد بر لبم لبخندی مینشیند

و این لبخندهای عمیق گاه گاه را تو میدانم

تویی که با داشتنت،بودنت،بوییدنت

لحظه لحظه

بر لبم لبخندی مینشیند

و این را حضور مطلق خدا میدانم و تو

جلوه و هدیه خدای زیبایی هایی.

صبحت بخیر همه وجودم...

مهدی شریفی

❣ @TebyanHamsangozini ❣

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#خدا

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: