هر چی [تو] بگی‏

توصیہ به ازدواج 💍

2017-04-22 16:53:13

توصیہ به ازدواج 💍

✨ آيتــ الله علی صفايی حائری

به يكے از بچه ها گفتــ: چرا ازدواج نمےڪنے؟🤔

او گفتــ: هنوز زود استــ.

فرمود: اگر كسے لباس گرم زمستانے يا نفتــ چراغش را زودتر تهيه ڪند، بهتر نيستــ؟🙂

به ديگرے همين توصيه را ڪرده بود، اما جوان گفته بود: آخر ڪى به ما زن مےدهد؟ 🙁

فرمود:

وقتے تو خودتــ روے خودتــ

حساب باز نمى ڪنى، چه طور ديگران روى تو حساب باز كنند؟؟؟ 🤔

🆔 @asanezdevag

برای شرکت در بحث یا مشاهده منبع مطلب اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها

#ازدواج #زن #بچه

پیام های کاربران

ارسال پیام


نام نمایشی:


متن: