هر چی [تو] بگی‏

بلوغ روانی و عاطفی از شرایط آمادگی برای ازدواج است؛ یعنی اشخاص باید به آن درجه از بلوغ و پختگی رسیده باشند که بتوانند در زندگی زناشویی‌شان به اندازه کافی پذیرش، بخشش، گذشت، صبر و مسئولیت‌پذیری داشته باشند.

ادامه مطلب

آیا تا به‌حال با خودمان فکر کرده‌ایم که کفه ی ترازوی کمیت‌های مان سنگین‌تر است یا کیفیت‌های مان؟ هرچند که مهیا کردن کمیت‌های زندگی در روزهای نخستین یک پیوند با هیجانات و شیرینی‌های زیادی همراه است و این کمیت‌ها و داشتن ها در انتخاب شریک زندگی‌مان بی‌تأثیر نبوده است اما این کمیت‌ها با تمامی هیجان و شیرینی‌های شان روزی می‌رسد که برای مان به یک امری عادی و بی‌اهمیت تبدیل می‌شوند.

✴️روزی می‌رسد که دیگر داشته ی کمی ما در زندگی شور و امید و عشق را در زندگی‌مان به جریان نمی‌اندازد و آن زمان است که کیفیت‌ها که ماندگارند و شورآفرین، می‌توانند زندگی ما را حیاتی دوباره ببخشند.

ادامه مطلب

💠 جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودڪی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه ڪلید از شما می خواهم.

👈قفل اول اینست ڪه دوست دارم یڪ ازدواج سالم داشته باشم.

👈قفل دوم اینڪه دوست دارم ڪارم برڪت داشته باشد.

👈قفل سوم اینڪه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

ادامه مطلب
10 11 12 13 14 15 16 17 18