هر چی [تو] بگی‏

✔️👌آيا میدانستید زنانی که در خانه پرخاشگرى میکنند و داد میزنند کمبود محبت شدید از طرف همسرانشان دارند؟

✔️آيا میدانستید که آرامش را مرد به زن میبخشد و همان آرامش را زن در خانه بین بچه هايش تقسیم میکند و دوباره به خودتان بر میگرداند...؟

✔️آیا میدانستید صحبت در مورد احساسهای درونی بین زن و مرد باعث ایجاد ثبات و امید در زندگی میشود...؟

✔️آيا میدانستید یکی از نیازهای خانم ها شنیدن تمجید و تعریف از سوی همسرانشان است؟

✔️آيا میدانستید نوازشهای محبت آمیز مردانه، از مسکن های قوی بهتر عمل میکند؟

ادامه مطلب
5 6 7 8 9 10 11 12 13