هر چی [تو] بگی‏

‎چگونه در اولین برخورد بر دیگران تاثیرگذار باشیم؟

‎بسیاری از مردم در مورد روانشناسی تاثیرگذاری بر دیگران اطلاعاتی نداشته و این سوال آن ها را آزار می دهد.

‎افراد تصور می کنند باید با همه ی اطرافیانشان به شکل مشابهی رفتار کنند و همین مسئله اشتباه آنان در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران محسوب می شود.

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 7 8 9