هر چی [تو] بگی‏

هر شخصی دنیای خود را از پشت یک عینک منحصر به فرد می بیند که همان تردید هایی است که به خود دارد. بسیاری مردم رویدادهایی زندگی را بر اساس ترس هایی تحلیل می کنند که ریشه در تردید های شان دارد؛ تردید هایی که نسبت به خود دارند و باعث ایجاد احساس ناایمن می شود.

به عنوان مثال اگر پسری از این قضیه که کوتاه تراز دوستش است ناراحت باشد، هر زمان که مورد پذیرش قرار نگیرد قد خود را مقصر می داند زیرا تصور می کند انسان ها همه مثل خودش فکر می کنند.

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 7 8 9